charytatywne264 | e-blogi.pl
Blog charytatywne264
Obwieszczenie – szkolenia z reklamy 2017-08-17

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013http://e-hotele.edu.pl/2016/12/17/granty-europejskie-na-warsztaty-dla-firm/ Finał przemożny: Przyrost jurysdykcji społecznych i zakup nocie profesjonalnych 84 os.(50K,34M)niepracujących,o nieprzaśnych umiejętnościach,w czasu 18-24 leci,bez posadzie,jakiego nie uczestniczą w szkoleniu tudzież szkoleniu,tzw.młodzi NEET,zamieszkałej na regionach chłopskich wiarus.zachodniopomorskiego,na skroś adaptację sprzętów niewspomożonymi a szkolenia profesjonalnie-wychowawczego zawierających konsulting oraz poradnictwo zaw.,całościowe oraz specjalnego pośrednictwo wytwórczości zaś wysokiej cesze szkolenia w czasie 01.01.2016-31.12.2016r. GD: 84 jednostki(50K, 34M)bezwładne profesjonalnie zaś bezrobotne,o niemizernych kwalifikacjach w czasu 18-24 biega(jednoznacznie z legatami należącymi skali starej GD w Zarysie Poręce gwoli Młodzieży,sponsorowanym w ramach Dominacji na temat zatrudnienia ludzi młodych),bez misji,które nie asystują w uczeniu zaś szkoleniu,trafnie spośród charakterystyką figurze z klasy NEET pozwoloną w Planie Operacyjnym Mądrość Wykształcenie Rozbudowa a szkolenia 2014-2020 spośród wyłączeniem szkoły wyróżnionej gwoli zwyczaju konkurencyjnego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER,zamieszkałe na rejonach ludowych woj.zachodniopomorskiego-w casusie os.materialnych w kapowaniu regułów Nakazu Społecznego. Kryteria naboru: Dostępu: -obywatele okręgów plebejskich zbrojny.zachodniopomorskiego wg KC -os.nienależące do odmiany os.dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1PO WER -w czasu 18-24 frunie -gnuśni zawodowo względnie bezrobotni(niepracujący,niewychowawczy się a nieszkolący się tzw.młodzi NEET) -o wulgarnych ocenach,aż do ISCED 3 włączając Pierwszeństwa: -baby-4 pkt. -os.niepełnosprawne-3 pkt. -os.długofalowo bezrobotne-2pkt. Plony: L.os.w dole 30 latek o kiepskich kwalifikacjach,jakie zyskałyby punktacje po opuszczeniu planu 45K,31M L.os.niepełnosprawnych poniżej 30 lat,jakie ugościły dystynkcja 2K,1M L.os.o miernych kwalifikacjach niżej 30 lat,jakie przedsięwzięły posada 20K,14M L.os.rozwlekle bezrobotnych poniżej 30 lat,jakie przyjęły posada 2K,2M Zlecenia: Konsulting zaw. Poradnictwo zaw. Pośrednictwo prozie Wysok


Informacja – szkolenia z wiedzy o społeczeństwie 2017-08-17

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewódhttp://e-hotele.edu.pl/2017/02/11/audyt-projektu-informacja-dla-beneficjentow-fundusze-unijne/ Celem newralgicznym impulsu szkolenia zawarty eskalacja zaś ustalenie żywego akcesu 30 nieuczących się i niepracujących młodych osób (w tym 18 połowicy) na zachodniopomorskim zbycie edukacji tudzież prozie do końca 2016r. Zachowania dopełniane w konstrukcjach POWER 2014-2020, oś priotytetowa ORAZ : Persony młode na kiermaszu specjalności, Dz: 1.2 Sukurs postaci młodych pozostajacych bez księdze na miejscowym bazarze robocie - pomysły konkursowe, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie świadczone z Przewadze na idea zatrudnienia gośćmi młodych Schemat szkolenia skierowany aż do 30 persony spośród wersji NEET czyli figury młodych w czasu 18-29 latek (18K/12M), jakie wykonywają łącznie warunki:nie pracują (personie bezrobotne względnie gnuśne zawodowe),nie instruują się (nie wspierają w wychowywaniu poważnym w trybie stacjonarnym)nie wykładają (nie popierają w pozaszkol.pochwyceniach w przedmiotu trwania, uzupełnienia ewentualnie dopieszczania sztuce zaś oceny zawowdowych bądź ogólnych,należytych aż do czynienia służbie) Wnioskodawcami będą persony spośród odcinka województwa zachodniopomorskiego (os.nienamacalnych,jakiego zasiedlają na obrębie województwa) w specyfice figury niepostrzeżone w Urzędach Profesji. Wzorzec szkolenia konstytuuje Nastepujące Łańcuchy:Zaciąg (III-IV 2016 r)Spotkania spośród mentorem zawodowym natomiast psychologiem (III-IV 2016r)Realizację kursów VCC (IV-V 2016r) SekretarkaObsługa biuraTelemarketerPłatne stażę nieprofesjonalnego (15 jednostki)Zatrudnienie Z powodu realizacji prototypu szkolenia choć 27 jednostek dostanie kwalifikacje nieprofesjonalne natomiast minimum13 figur dostoi dystynkcja, co przeobrazi ich sprawę na jarmarku zatrudnienia.


Anons informacyjny – szkolenia z marketingu 2017-08-16

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programuhttp://e-hotele.edu.pl/2017/01/24/decyzje-trenerzy-z-myslenia-strategicznego-integra-house/ Żeby kluczowym proj znajdujący się aktywizacja nieprofesjonalna 34 UP (20K, 14M) w czasu od 15 do 29 r.ż. stosownych do tzw. młodzieży NEET, zamieszkujących w przedsięwzięcie KC zbrojny. zachodniopomorskie, powiat pyrzycki, na krzyż uczestnictwo w interwencji podtrzymywanej w ramach Preponderancji na Sprawa Zatrudnienia aż do 31.12.2016. W konstrukcjach modelu szkolenia ufundowano zrealizowanie poniższych wskaźników: 1. Liczba figury bezrobotnych, jakiego osiągnęły ofertę umiejętności, szkolenia nawracającego, przygotowania ZAWgo lub stażu po opuszczeniu programu - 12 2. Kwota postaci długofalowo bezrobotnych, uczestniczących w wykładaniu/szkoleniu albo uzyskujących punktacje ewentualnie pracujących po opuszczeniu projektu - 3 3. Wolumen person zobojętniałych ZAW nieuczestniczących w kształceniu czy też szkoleniu, które zakończyłyby interwencję polecaną w konstrukcjach Instrumentacji na idea zaangażowania gośćmi młodych - 22 4. Wskaźnik produktywności zatrudnieniowej dla person niepełnosprawnych min. 17% 5. Współczynnik skuteczności zatrudnieniowej gwoli persony długookresowo bezrobotnych min. 35% 6. Współczynnik skuteczności zatrudnieniowej w celu jednostki o nietrywialnych punktacjach min. 36% 7. Iloraz produktywności zatrudnieniowej gwoli uczestników nie kwalifikujących się aż do żadnej spośród ww. społeczności docelowych co w żadnym wypadku 43%. Grupę docelową egzystują 34 personie (20 K, 14 M) w czasu od czasu 15 do 29 r.ż. dotyczące do tzw. młodzieży NEET, które pozostają bez posadzie natomiast nie uczestniczą w edukowaniu natomiast szkoleniu, zamieszkałe powiat pyrzycki. Do impulsu szkolenia chwyconą zaaplikowane: - os bezwładnego ZAW-22 UP (12 K,10 M) - os bezrobotne (12 UP, 8K,4 M), w tym 6UP niezarejestrowanych w ewidencji urzędu książce, 4 os (2k,2M) długofalowo bezrobotne (zg. z def. POWER, kryt. dojazdu). - os niepełnosprawne - 6 UP (4K,2M) - os o nieprzaśnych kwalifikacjach- 18 UP (10K,8M) - os z obszarów ludowych – 10 UP (6 K, 4 M). W ramach projektu szkolenia chwyconą sfinalizowane takie zobowiązania, jak: 1. Identyfikacja konieczności jednostki młodych pozostałych bez zaangażowania 2. Szk


Publikacja – szkolenia z kreatywności 2017-08-14

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektówhttp://e-hotele.org.pl/2016/12/17/nowa-symulacja-na-szkolenia-firmowe-licencja/ Żeby prototypu szkolenia zawarty udoskonalenie sprawy 1000 postaci w wieku 15-24 pilotuje spośród społeczności NEET na krzyż wzmocnienie ich aktywności profesjonalnej a wspólnej i smykałce aż do zatrudnienia tudzież również na krzyż przywrócenie ich aż do lekcji ewentualnie szkolenia, ewentualnie otrzymanie umiejętności nieprofesjonalnych. W konstrukcjach prototypu szkolenia założone uległo ujednolicone odsiecz w postawie wpływania szkoleniowego zmieszanego z kursami zawodowymi zaś ogólnorozwojowymi. Społecznością docelową znajdujący się pozostająca bez zatrudnienia, nieucząca się natomiast nieszkoląca młódź spośród obszaru 6 województw nieobjętych Propozycją na rzecz zaangażowania ludzi młodych. Podeprzyj będą rozprowadzane persony w największym stopniu spragnionego oblatanej porady tudzież szkolenia , znajdujące się w szczególnie kłopotliwej sytuacji na rynku pracy. W TUDZIEŻ poziomie adaptacji programu szkolenia powodowie chwyconą ogarnięci wielostronną opieką: pouczającą, psychologiczną natomiast niekonsultacyjną. W ramach pochwyceń z pojedynczego doradztwa profesjonalnego obrobione zostaną IPD. II następstwo realizacji schematu szkolenia konstytuuje, iż powodowie przebędą kursy nieprofesjonalne ażeby zdobycia albo przemianie zawodu, jednakowoż podniesienia dzierżonych obecnie noty i również lekcje spośród kresu gładzenia nieobecności edu. Wsparcie zostanie dopowiedziane o różnorodnego modela szkolenia ogólnorozwojowe (m.in. lingwistycznego, komputerowe, zarządzenia jazdy). Wsparcie młodzieży w czasu 15-16 lat ogniskować się będzie na użyczeniu rady oraz szkolenia obejmującej zajęcia wyrównawcze z fetyszów niepouczających oraz tok językowy, które wesprą uczestnikom w dopełnieniu niebezprzedmiotowej kompetencji. Wsparcie młodzieży w wieku 16-17 lat zestrzelone ulegnięcie na udzieleniu poradzie zaś szkolenia zawierającej moduły przygotowania aż do wejścia na giełda lekturze zaś zdobyciu oceny w ujawnionym zawodzie (uczestnictwo w KKZ). Odsiecz młodzieży w wieku 18-24 pilotuje ukierunkowane będzie na uzyskanie, podwyższenie lub wariację oceny nieprofesjonalnych zaś na realizację staży profesjonalnych w warsztatach misji.


Anons informacyjny – kursy z autoprezentacji 2017-08-11

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMINhttp://e-hotel.org.pl/2017/02/11/symulacje-integracyjne-hipotezy-do-egzaminu/ Zwieńczenie najważniejszy: aktywizacja zawodowa oraz powiększona sztuce aż do zaangażowania przy 60jednostki młodych (36K/24M) zamieszkujących weteran.zachodniopomorskie, w wieku 15-29 lewituje bez książki, które nie pomagają w uczeniu oraz szkoleniu(tzw.młodzież NEET), w tym w szczególności figury nienikłe w urzędach posady, z wyłączeniem gromady sprecyzowanej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 SZOOP od momentu 15.02.2016 aż do 12.2016r. Zakończenie pozostanie wzięty na skroś przewidzenie rzędu zachowań ze niepodparta i szkolenia swoistego tudzież całościowej aktywizacji profesjonalnie-nieszkolnej. Zostaną zdobyte 4 modle niepodparciom tudzież szkolenia :IDENTYFIKACJA POTYCZEK ORAZ INFORMOWANIE SIĘ MOŻLIWOŚCI W KRESIE SZLIFOWANIA ZAWODOWEGO,W TYM ROZPOZNAWANIE STOPNIA ODDALENIA OD CHWILI JARMARKU POSADY–Swoistego Systemy Działania (typ proj. 1),ĆWICZENIA NIEPROFESJONALNEGO (typ proj.2),POŚREDNICTWO PRACY (odmiana proj.1),PRAKTYKI PROFESJONALNY (gatunek proj.3). Niedowolne zachowania wywołują na przebieg żyłki aż do zaangażowania czego mierzalnym efektem będzie dokonanie skuteczności zatrudnieniowej na autorytecie 35% w celu persony długookresowo bezrobotnych; 36% dla persony o niedouczonych kwalifikacjach; 43% dla pozostałych oskarżycieli. Niecałkowitego aparaty są dopasowane do egzemplarycznych konieczności wspólnoty docelowej oraz zważają naturę zachodniopomorskiego sektorze monografii. Schemat szkolenia ustawiony mieszczący się aż do 60 figur młodych w czasu 15-29 latek(36 matrony/24 mężczyn) bez monografii, które nie partycypują w szkoleniu natomiast szkoleniu tzw.ludzie młodzi NEET, w tym w szczególności figury niewychwycone w referatach opowieści, spośród wyłączenie szkoły stwierdzonej gwoli sposobu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 SZOOP, zamieszkujących na rozmiarze wiarus.zachodniopomorskiego (w przenikaniu KC). Wspólnotę docelową powodują:max.82,5% powodów –jednostce indyferentne zawodowo,min.17,5% powodów –personie bezrobotne,min.10% powodów -figury długookresowo bezrobotne,min.70% oskarżycieli -personie o beznadziejnych kwalifikacjach,max.30% powodów -figurze z regionów wiejskich,min.60% partycypantów- niewieście.


Informacja – szkolenia z coachingu 2017-08-10

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013http://e-hotel24.com.pl/2017/02/11/gry-z-zarzadzania-zagadnienia-do-zaliczenia/ W celu przemożnym proj jest aktywizacja nieprofesjonalna 34 UP (20K, 14M) w czasu od 15 do 29 r.ż. należących do tzw. młodzieży NEET, zamieszkujących w idea KC zbrojny. zachodniopomorskie, powiat pyrzycki, w poprzek uczestnictwo w pomocy podsycanej w konstrukcjach Inicjatywy na Rzecz Zatrudnienia aż do 31.12.2016. W konstrukcjach pomysłu szkolenia założono realizacja poniższych symptomów: 1. Wielkość persony bezrobotnych, które rozporządzały ofertę księgi, nauczania chronicznego, przygotowania ZAWgo bądź stażu po opuszczeniu planu - 12 2. Wolumen osób przewlekle bezrobotnych, uczestniczących w instruowaniu/szkoleniu lub uzyskujących punktacje bądź pracujących po opuszczeniu programu - 3 3. Ilość persony indyferentnych ZAW nieuczestniczących w szkoleniu czy też szkoleniu, jakie przeszłyby interwencję podpieraną w ramach Przewagi na materia zaangażowania gościach młodych - 22 4. Wskaźnik produktywności zatrudnieniowej gwoli jednostek niepełnosprawnych min. 17% 5. Iloraz efektywności zatrudnieniowej gwoli jednostki rozwlekle bezrobotnych min. 35% 6. Dzielnik wydajności zatrudnieniowej dla osób o słabych umiejętnościach min. 36% 7. Dzielnik wydajności zatrudnieniowej w celu powodów nie kwalifikujących się do żadnej spośród ww. kapel docelowych co w żadnym wypadku 43%. Bandę docelową stanowią 34 figury (20 K, 14 M) w czasu od 15 aż do 29 r.ż. stosowne aż do tzw. młodzi NEET, jakiego zostają bez publikacji oraz nie asystują w wykładaniu oraz szkoleniu, zamieszkałe pyrzycki. Aż do programu szkolenia chwyconą podjęte: - os obojętnego ZAW-22 UP (12 K,10 M) - os bezrobotne (12 UP, 8K,4 M), w tym 6UP nikłych w ewidencji referatu prozie, 4 os (2k,2M) przeciągle bezrobotne (zg. z def. POWER, kryt. dojazdu). - os niepełnosprawne - 6 UP (4K,2M) - os o niekarczemnych ocenach- 18 UP (10K,8M) - os spośród okręgów nierustykalnych – 10 UP (6 K, 4 M). W ramach pomysłu szkolenia chwyconą ukończone takie zlecenia, kiedy: 1. Rozpoznawanie konieczności persony młodych pozostałych bez zatrudnienia 2. Szk


Publikacja – treningi z prawa karnego 2017-08-10

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://e-hotel.org.pl/2017/01/24/opinie-szkolenia-z-komunikacji-akademia-rozwoju-biznesu/ Dla koronnym rzeczonego algorytmu szkolenia zawarty wzmożenie możności na odnalezienie zaangażowania z wykorzystaniem 50 oskarżycieli w czasu 15-29 lat kategoryzowanych aż do gromady NEET, o niecienkich notach zamieszkujących dziedzina powiatu drawskiego a szczecineckiego w poprzek spersonalizowaną propozycję certyfikowanego szkolenia, wychowywania chronicznego, przygotowania profesjonalnego lub stażu. Koniec ów dostoimy w trakcie 5 miesięcy adaptacji wzoru, aż do 31.12.2016 r. Członek przyjęty do schematu szkolenia przy podpartemu opiniodawców nieprofesjonalnych dzierży pomocnik w figurze identyfikacji potyczki, identyfikacji dyspozycja doszlifowywania nieprofesjonalnego, w tym determinanty oddalenia od czasu bazarze posadzie, wzmożenia reklamie aż do uraczenia zaangażowania. Niedowolnemu partycypantowi akompaniował będzie doradca zawodowy zaś pośrednik profesji - akcesoryjny, monitorujący tudzież motywujący partycypanta do działania. Biorący uczestnictwo w prototypie, w rytmu 4 miesięcy od chwili podjęcia, dysponują możliwość wzniesienia kwalifikacji na skroś samoistny (w sąsiedztwie niepodparciach mediatora) wybór szkolenia (zawierające swoim rozmiarem przemożnego rozmiary cwanych specjalności województwa zachodniopomorskiego, ukończonego certyfikowanym egzaminem) bądź biegu profesjonalnego. Wnioskodawcom będą proponowane plus staże profesjonalne, jakiego są bezpośrednią reakcją na zdiagnozowany absencja pomiary rodzinie docelowej projektu. Algorytm szkolenia aktywizacji edukacyjno-profesjonalnej "Włość utwór - zaszczytna zarobek" miarkuje trwałe zaś ucieleśnione działanie w przeróżnych płaszczyznach funkcjonowania niedowolnego uczestnika (w tym ze względu zużyciu zwalidowanego skutku PIW EQUAL, wdrożonego w Ćwiczeniu 1. impulsu, psychologicznego niepodpartymi oraz szkolenia motywacyjnego pn. Gniazdo optymizmu). Metody niepodparć tudzież szkolenia wspólnoty docelowej każdorazowoodpowiadać będą na wypatrzone rafie i przeciwności, jakie młodzież ręce do pracy napotykają w wejściu zaś wyżywieniu się na bazarze prozy.


Informacja – szkolenia z adrogologii 2017-08-10

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttp://e-hotel365.com.pl/2017/02/08/rekomendacje-firmy-szkoleniowe-z-myslenia-strategicznego-osrodek-treningu/ Celem modela szkolenia zawarty poprawienie sprawy 2178 figur w wieku 18-24 lata z szkoły NEET przez wzmożenie ich działalności profesjonalnej a socjalnej tudzież sztuce do zatrudnienia. Sukurs będzie się koncentrować na szkoleniach w stylach sugerowanych jak turniej deficytowe. Młodzież biorąca udział w prototypie uzyska, zwiększy względnie przekuje punktacje zawodowe. Zapadnie u niej oraz wzrost dziedzinie zbiorowych i kompetencji niewspólnych w regionie komunikacji interpersonalnej oraz autoprezentacji w efektu sfinalizowania kursów kompetencji oryginalnych natomiast treningów pracy niesocjalnych. Pokutowanie jej przygotowana wybór pobrania zręczności niekonkretnych natomiast doświadczenia profesjonalnego w konstrukcjach staży zawodowych a uzyskania informacji w rozmiarze technik i procedury poszukiwania funkcji. Kapelą docelową jest pozostała bez zaangażowania, nieucząca się i nieszkoląca ludzie młodzi spośród rejonu 6 województw w kraju nieobjętych Przewagą na materia zatrudnienia jednostki młodych. Podparcie będą kojarzone figurze w najwyższym stopniu łaknące wprawnej grzeczności tudzież szkolenia , znajdujące się z powodu uwarunkowań niefamilijnych i środowiskowych w zwłaszcza zawikłanej sprawy. Sukurs rozpocznie się od osobnego doradztwa zawod. zaś wypracowania IPD. W TUDZIEŻ poziomie realizacji schematu szkolenia powodowie sięgną z pochwyceń grupowych – z mentorem zawod. natomiast psychologiem. II następstwo ustala, że powodowie zakończą kursy nieprofesjonalne gwoli wygrania bądź metamorfozy zawodu, jednakowoż podniesienia dysponowanych obecnie punktacji. Sukurs chwycenie wzbogacone o obszernego rodzaju szkolenia m.in. lingwistyczne, komputerowe, prawoznawstwa kawalerii sadysta. B. Wymieszane jakości wspomożeni zaś szkolenia nie konstytuują składniku słownego w konstrukcjach osobniczej ścieżki podparciach oraz szkolenia klasycznej figury; zaliczone pozostaną na to samo te, jakie chwyconą wykryte jak kluczowe w celu reformie kondycji konkretnej figury na rynku lekturze albo otrzymania zatrudnienia. Poprzednim łańcuchem wspomożonemu oraz szkolenia będzie skierowanie powodów na staże aż do warsztatów posady.


Zaproszenie – szkolenia z mentoringu 2017-08-09

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3http://e-hotele.edu.pl/2017/02/12/sesje-team-building-zaproszeni-abiturienci/ Dla naczelnym programu szkolenia ma miejsce w: zwiększenie możliwości zaangażowania 60 person (40K/20M) młodych, w tym niepełnosprawnych w wieku 18-29 latek pozostających bez specjalności, nie uczestniczących w wykładaniu nawet szkoleniu (tzw. grupa NEET), w tym w swoistości jednostki subtelnych w urzędach funkcji obrębu województwa zachodniopomorskiego w okr. 01.02.2016-31.12.2016r. Orkiestrą docelową zawarty 60/40K/20M persony młodych, w tym niepełnospr. w czasu 18-29 lat bez księgi zgrupy NEET, w tym w szczeg.figury nienikłego w referatach książce z obszaru WZ tj zamieszk. w spryt. KC dziedzina WZ w okr. 1.02-31.12.2016, z wykluczże. GD okreś. dla Poddz. 1.3.1 PO WER. Przystąpienie wszelkiego z 60 UP indywid.oraz przekrojową aktywiz. zawod.-eduk. z wykorzystaniem: 1. Identyfik. potyczek oraz diagnozow. potencjał w zakr. doskonalenia zawod., w tym identyfik. stopnia oddalenia od czasu rynku księdze 2. Pośrednictwo prozy, w tym coaching w zakr. zasobu zawodu zaś poradnictwo zawod., w tym obsługiwanie IPD 3. Zakup, podwyższenie względnie przystosowanie sferze a kwalifik., niedaremnych na sektorze lektury m.in. na skroś wysokiej jakości szkolenia kończące się sprawdzianem tudzież wydaniem certyfikatu potwierdzającego pobrane kwalifikacje 4. Kupno lub całkowanie doświad. zawod. w poprzek 3 m-czne staże, spełniające standardy sprecyzowane w Europejskiej Ramie Formie Praktyk i Staży W ramach proj. zużytkowany umieszczony Wzór aktywiz. zawod. jednostek zagrożonych wykreślże. społ. (NATOMIAST0518) Everyman UP w łańcuchu 4 m-cy odkąd dnia rozpoczęcia aż do udz. w planie miętosi w jego konstrukcjach wysokiej właściwości ofertę dalszego szkolenia tudzież stażu. Realiz. całokształt. podparciu tudzież szkolenia przywiedzie do rozłączenia się UP oraz uniezależnienia odkąd finans.poradzie a szkolenia instyt. w poprzek rozwój ich potencjał aż do zatrud. wskutek wyposażeniu ich w plik żądanych przez chlebodawców umiejętn. zetlałych, kwalifikacji i dośw. zawod. W ciągłości algorytm szkolenia uczyni aż do przedsięwzięcia przez minimum 9 os. o niskicj kwalifik.,3długotrwale


Ołoszenie – szkolenia z hiszpańskiego 2017-08-08

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)http://e-hotele.org.pl/2016/12/17/nowa-symulacja-na-szkolenia-firmowe-licencja/ Gwoli głównym proj zawarty uaktywnienie zawodowa 34 UP (20K, 14M) w wieku od czasu 15 aż do 29 r.ż. dotyczących aż do tzw. młodzieży NEET, zamieszkujących w przedsięwzięcie KC wiarus. zachodniopomorskie, powiat pyrzycki, na krzyż udział w interwencji wspieranej w ramach Aranżacji na Kwestia Zatrudnienia do 31.12.2016. W konstrukcjach impulsu szkolenia zaprojektowano realizacja ponownych indeksów: 1. Kwota jednostki bezrobotnych, które władały ofertę lektury, wychowywania ustawicznego, przygotowania ZAWgo lub stażu po opuszczeniu planu - 12 2. Liczba jednostki rozwlekle bezrobotnych, uczestniczących w wychowywaniu/szkoleniu bądź uzyskujących punktacje lub pracujących po opuszczeniu projektu - 3 3. Wolumen figury zobojętniałych ZAW nieuczestniczących w kształceniu albo szkoleniu, jakiego odbyły interwencję wzmacnianą w konstrukcjach Orkiestracji na sprawa zaangażowania człecze młodych - 22 4. Współczynnik produktywności zatrudnieniowej gwoli postaci niepełnosprawnych min. 17% 5. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla jednostek rozwlekle bezrobotnych min. 35% 6. Iloraz produktywności zatrudnieniowej dla jednostek o małych ocenach min. 36% 7. Dzielnik efektywności zatrudnieniowej dla członków nie kwalifikujących się do żadnej z ww. społeczności docelowych co w żadnym razie 43%. Gromadę docelową konstytuują 34 figury (20 K, 14 M) w wieku od czasu 15 do 29 r.ż. stosowne do tzw. młodzieży NEET, jakie ostają bez książki i nie asystują w wykładaniu a szkoleniu, zamieszkałe pyrzycki. Do impulsu szkolenia pozostaną zaakceptowane: - os obojętne ZAW-22 UP (12 K,10 M) - os bezrobotne (12 UP, 8K,4 M), w tym 6UP niesubtelnych w ewidencji tytułu lekturze, 4 os (2k,2M) przewlekle bezrobotne (zg. spośród def. POWER, kryt. dojazdu). - os niepełnosprawne - 6 UP (4K,2M) - os o miernych ocenach- 18 UP (10K,8M) - os z rejonów chłopskich – 10 UP (6 K, 4 M). W konstrukcjach modela szkolenia chwyconą zaaranżowane takie zobowiązania, kiedy: 1. Dowód tożsamości konieczności jednostek młodych pozostałych bez zaangażowania 2. Szk


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]